JARNÁ KOLEKCIA 2023 NAKUPOVAŤ

Podmienky súťaže na Instagrame

 1. Základné informácie

1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť DENIM retail s.r.o., IČO: 48095176, so sídlom Prešovská 45, 821 01 Bratislava, SR,  spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103039/B (ďalej len „organizátor“ alebo len „DENIM retail“).

Organizátor je prevádzkovateľom DENIM internetového obchodu a DENIM group kamenných predajní na Slovensku.

1.2 Názov súťaže je „DENIM Deň Žien súťaž 2023“ (ďalej aj ako „súťaž“).

1.3 Súťaž sa koná v období od 8.3.2023 do 12.3.2023. 

1.4 Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Meta (Facebook, Instagram) a nemá s ňou žiadny vzťah. Meta (Facebook, Instagram) nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky.

 

 1. Súťažiaci

2.1 Súťažiacim sa stáva fyzická osoba s trvalým bydliskom alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí na instagramovej stránke https://www.instagram.com/denim_sk  a v termíne od 8.3.2023 do 12.3.2023 a odpovie cez komentár pod súťažným príspevkom na súťažnú otázku respektíve svojou odpoveďou splní podmienku zapojenia sa do súťaže.

2.2 Súťaže sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov.

2.3 Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a im blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.4 Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na instagramovej stránke https://www.instagram.com/denim_sk

 

 1. Pravidlá súťaže

3.1  Každý súťažiaci môže pridať pod súťažný príspevok aj viac komentárov. Nie je ale povolené opakovať tú istú odpoveď viac krát ako raz.

3.2 Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže komentáre, ktoré:

- zjavne nemajú nijakú súvislosť so súťažným príspevkom,

- obsahujú vulgarizmy alebo iné slovné spojenia, ktoré sú v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

- obsahujú vyhrážanie a/alebo iné podobné slovné útoky vrátane klamlivých informácií o inej osobe,

- podnecujú k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

- propagujú návykové látky alebo zľahčujú následky ich užívania,

- ohrozujú fyzický, psychický a/alebo morálny vývin maloletých,

- navádzajú iné osoby na nemorálne konanie alebo na konanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

- sú v rozpore s týmito pravidlami a/alebo so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike,

- organizátor posúdi ako nevhodné na zverejnenie.

3.3 Výhercovia súťaže budú určení náhodným výberom organizátorom spomedzi všetkých súťažiacich zapojených do súťaže.

 

 1. Vyhlásenie výhercov a odovzdávanie výhier

4.1 V súťaži bude vybraný 1 výherca. Každý balíček je v hodnote 70 Eur. (Balíček obsahuje balíček Kiehl´s s 3 kozmetickými produktami.) 

(*Organizátor si vyhradzuje právo doplniť a zmeniť špecifikáciu a popis výhier v počas trvania súťaže.)

4.2 Organizátor vyberie výhercu 13.3.2023. Organizátor vykoná vyhlásenie výhercu zverejnením údajov výhercu (instagramového mena pod akým súťažný príspevok okomentoval) v instagramovej story a súčasne ho kontaktuje prostredníctvom súkromnej správy.

4.3 Výherca nie je oprávnený postúpiť cenu inej osobe; tým však nie je obmedzené jeho oprávnenie výhru darovať potom, ako ju nadobudne.

4.4 Doručenie výhry sa bude realizovať prostredníctvom kuriérskej služby; usporiadateľ doručuje výhry výlučne na území SR.

4.5 Výhry budú posielané deň po vyhlásení výhercu. 

4.6 Výherca berie na vedomie, že v zmysle § 8 písm. i)  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákona o dani z príjmov), je výhra predmetom dane z príjmov, okrem výhier, ktoré sú oslobodené podľa § 9  ods 2. písm. l)  Zákona o dani z príjmov, a to výhry v  hodnote neprevyšujúcej 350 eur výhru, pričom ak hodnota výhry presiahne sumu 350 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad 350,- Eur.

4.7 Výherca nie je oprávnený požadovať náhradu za výhru, a to ani v prípade ak sa ju rozhodne vrátiť usporiadateľovi súťaže.

 

 1. Ostatné podmienky súťaže

5.1 Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry finančné či akékoľvek iné plnenie a nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora, než sú uvedené v týchto pravidlách.

5.2 O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor. Organizátor si vyhradzuje právo bez náhrady súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási organizátor na webovej stránke www.denim.sk, kde sú k dispozícii platné a úplné pravidlá. Z technických dôvodov je organizátor oprávnený zmeniť spôsob určenia výhercov alebo zmeniť stanovené výhry za iné, rovnako hodnotné.

5.3 Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže alebo súťažiacemu neodovzdať výhru, a to v prípade porušenia pravidiel súťaže.

 

 1. Vyhlásenie súťažiaceho a  súhlas so spracovaním osobných údajov

6.1 Účasťou v súťaži súťažiaci dobrovoľne udeľuje organizátorovi (prevádzkovateľovi v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré organizátorovi poskytol počas trvania súťaže, ako aj v súvislosti s prípadným odovzdaním cien na účely zaradenia do súťaže, jej vyhodnotenia a doručenia výhry. Súťažiaci má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj  právo na prenosnosť osobných údajov.

6.2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje výhercu v rozsahu a na dobu potrebnú na doručenie výhry, nie však dlhšie ako 2 mesiace.

6.3 Prevádzkovateľ poskytne osobné údaje sprostredkovateľom povereným správou svojej  Facebook alebo Instagram stránky.

6.4 Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný. Odvolanie súhlasu počas trvania súťaže je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi  a má za následok vylúčenie súťažiaceho  zo súťaže.

 

 1. Platnosť pravidiel

7.1 Tieto pravidlá sú platné od 8.3.2023, tzn. odo dňa začiatku súťaže.

 

    V Bratislave, dňa  7.3.2023                                                                     DENIM retail s.r.o.

Doručenie zdarma

Doručenie zdarma

Pri objednávke nad 100€

Osobné odskúšanie

Osobné odskúšanie

Odskúšajte si tovar na akejkoľvek predajni

Oficiálny partner našich značiek

Oficiálny partner našich značiek

S najširším portfóliom produktov

Oficiálny partner & Výhradný distribútor

Oficiálny partner & Výhradný distribútor

Denim.sk patrí do skupiny DENIM GROUP, ktorá je oficiálnym partnerom prémiových značiek v rámci Slovenskej a Českej republiky.

Dozvedieť sa viac
Doprava zdarma pre členov Denim klubu

Doprava zdarma pre členov Denim klubu

Zaregistrujte sa a užívajte si dopravu zdarma po celom Slovensku bez obmedzení a ďalšie výhody pre verných členov.

REGISTROVAŤ SA
Vyzdvihnutie tovaru na predajni

Vyzdvihnutie tovaru na predajni

Objednajte a vyzdvihnite si tovar na jednej z našich predajní. Naše vyškolené Sale asistentky Vám pomôžu s najlepším výberom.

Nájsť predajňu
Čas a životné prostredie

Čas a životné prostredie

Značkové oblečenie denim.sk Vám prinesieme až k Vašim dverám. Naviac naše značky neustále pracujú so sustainable a recyklovateľnými materiálmi.

Predvoľby cookies

 • Vaše súkromie
 • Nevyhnutné cookies
 • Výkonnostné cookies
 • Funkčné cookies
 • Marketingové cookies